Hướng dẫn kích hoạt đăng nhập SSH với tài khoản root trên ubuntu – Enable SSH root login Ubuntu

Trong hệ điều hành Ubuntu, tài khoản root (còn được gọi là tài khoản quản trị hệ thống) mặc định là bị vô hiệu hóa. Điều này là để bảo vệ hệ thống khỏi các rủi ro bảo mật không mong muốn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người dùng có thể muốn kích hoạt tài khoản root để thực hiện các công việc quản trị. Hôm nay Vpsttt.com sẽ hướng dẫn chi tiết vấn đề này cho các bạn nhé!

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản root trong Ubuntu 20.04

Với Ubuntu, mặc định tài khoản root sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi bạn kích hoạt nó. Việc kích hoạt rất đơn giản là bạn thay đổi password của tài khoản root. Để kích hoạt đầu tiên bạn đăng nhập vào Ubuntu với tài khoản user có quyền sudo và thực hiện command sau:

Đăng nhập bằng tài khoản user:

Chuyển về quyền đăng nhập bằng tài khoản root:

Ở bước này có 2 cách bạn có thể thực hiện:

Cách 1: sử dụng lệnh sudo:

				
					# sudo passwd root
				
			

Cách 2: chuyển về tài khoản root rồi thay đổi pass

				
					# sudo -i
				
			
				
					# passwd root
				
			

Tiếp theo vào sshd config để cho truy cập ssh bằng tài khoản root:

				
					# sudo vi /etc/ssh/sshd_config
				
			

Tìm tới dòng

				
					PermitRootLogin prohibit-password
				
			
				
					Và chuyển sang PermitRootLogin yes
				
			

Lưu lại file sshd_config

Sau đó khởi động lại bằng lệnh:

				
					service ssh restart
				
			

Chúc các bạn thành công !

đại dienj unbutu