VPS bị lỗi An internal error has occurred

Khi dùng vps bị lỗi  “An internal error has occurred”; Quý khách vui lòng đổi port remote theo các bước sau:

Bước 1 : bật PowerShell trong win server bằng cách : chọn search trong win  “powerShell” và click chuột trái

Bước 2: Copy và paste toàn bộ đoạn code sau vào :

Quý khách copy toàn bộ đoạn code dưới đây:

netsh advfirewall firewall add rule name=”Remote Desktop Service” dir=in action=allow protocol=TCP localport=2022
Set-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal*Server\WinStations\RDP-TCP\ -Name PortNumber 2022
shutdown /r /t 0

Bước 3: đợi vps restart và đăng nhập lại với IP dạng:  103.xxx.xxx.xxx:2022

Cảm ơn quý khách

fix-loi-an-internal-error-has-occurred-2_size_491x177