proxy

Tạo Proxy HTTP Đơn Giản Với VPSTTT

Bước 1: Đôi khi file .sh có gặp phải liên quan đến định dạng end-of-line (EOL), ta sẽ tải

				
					yum install dos2unix -y
				
			

Bước 2: Tải file proxy.sh

				
					wget https://filettt.com/wp-content/uploads/sxs/proxy.sh
				
			

Bước 3: Chuyển đổi file .sh cho giống bên linux, đôi khi sẽ lỗi kí tự /n của windows

				
					dos2unix proxy.sh
				
			

Bước 4: Cấp quyền và thực thi

				
					chmod +x proxy.sh && bash proxy.sh
				
			

Bước 5: Chờ và nhận file

				
					vi /home/vpsttt/proxy.txt
				
			
proxy