Hướng Dẫn Cách Thêm IP Centos local Trên VPS/ Server

Mục lục

1. Chuẩn bị

Trước tiên, để thêm ip centos local trên vps bạn cần có VPS chạy hệ điều hành Centos 7 trở lên và cài đặt ứng dụng BvSshClient (637 downloads) .

thêm ip centos local trên vps

2. Tiến hành

Bước 1 : Đăng nhập

Khởi động Bitvise SSH Client và log in vào ( có thể xem ở phần Bitvise SSH Client Là Gì ? Hướng Dẫn Cách Tải Và Sử Dụng Bitvise SSH Client )

Bước 2 : Truy cập vào New Terminal Console

tạo proxy v6
Bước 3 : Thêm IP

Lệnh bên dưới để xem địa chỉ IP và card mạng tên gì

				
					ip a
				
			

Câu lệnh tiếp theo sẽ thêm IP 192.168.53.1, prefix /24 vào card mạng eth0, chúng ta có thể thêm IP vào card mạng mà chúng ta cần thêm trên server của mình bằng cách thay vào đuôi sau dev <card>

				
					/sbin/ip addr add 192.168.53.1/24 dev eth0
				
			

Khi khởi động lại Server, IP mà chúng ta thêm vào sẽ bị mất, do đó chúng ta thêm các yêu cầu vào file /etc/rc.local để khi khởi động lại IP sẽ tự động thêm lại.

				
					echo “ip addr add 192.168.53.1/24 dev eth0″ >> /etc/rc.local”
				
			

Để xem IP có sống không ta dùng lệnh bên dưới, ví dụ ping 192.168.53.1

				
					ping <địa chỉ IP>
				
			
C5