Kiểm tra gì khi bạn không remote được VPS

1. Bật Remote Desktop Connection

2. Tắt tường lửa

3. Tắt các phần mềm VPN, chặn hoặc đổi ip

4. Kiểm tra xem VPS có internet hay không ?

5. Kiểm tra xem tình trạng CPU, Ram, Disk có bị đầy.

file-1576566424130_lE1BB97i20win201020khC3B4ng20vC3A0o20C491C6B0E1BBA3c20VPS