Hướng dẫn cài đặt timezone và đồng bộ thời gian trên CentOS 7

Bước 1: Xem timezone hiện tại.

Bạn gõ lệnh : date

Hoặc gõ lệnh: timedatectl

Kết quả

Bước 2: Xem danh sách timezone.

Gõ lệnh:  timedatectl list-timezones

Kết quả:

Bước 3: Đổi timezone sang Asia/Ho_Chi_Minh

Gõ lênh: sudo timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Sau đó ta kiểm tra lại hệ thống đã thay đổi hay chưa ?

Bước 4: Đồng bộ giờ về NTP server Việt Nam

Gõ lệnh: ntpdate vn.pool.ntp.org

Nếu xuất hiện “ntpdate not found” thì bạn cài thêm dịch vụ ntp bằng dòng lệnh sau:

yum install -y ntp

or

yum install -y ntpdate 

Vậy là ok nhé !

Settingtimezone