Hướng dẫn cách VNC VPS bằng phần mền VNC Viewer

Bước 1: Tải và cài đặt VNC Viewer

Truy cập đến trang web tải VNC Viewer bản mới nhất hoặc nhấn vào đây để tải nhanh: VNC VIEWER (47 downloads)

Bước 2: Mở VNC Viewer sẽ có giao diện như sau

vnc viewer

Bước 3: Tiến hành login bằng VNC Viewer như sau

Bạn hãy vào trang web my.vpsttt.com vào phần quản lí dịch vụ

Theo như trên thì ta sẽ có thông tin đăng nhập là cloud.vpsttt.com:port và nhập vào phần Enter a VNC Server address or search

				
					cloud.vpsttt.com:6625
				
			

Phần mật khẩu vui lòng liên hệ với chúng tôi, góc phải livechat hoặc nhấn vào đây: Liên hệ lấy mật khẩu VNC

VNC VPS