Tạo Proxy v6 cùng với VPSTTT

Chuẩn bị 1 VPS chạy centos 7 trở lên, cấu hình sẵn /64 IPv6 ( VPSTTT đã cấu hình sẵn IPv6 )

Đăng nhập vào VPS điều khiển có thể là BvSshClient (670 downloads) hoặc putty (274 downloads) .

Bước 1 : Có thể update centos dùng cho mượt hoặc không :
yum update -y

Bước 2 : Tải file lệnh :

wget https://vpsttt.com/wp-content/uploads/sxs/setup.sh

chmod +x setup.sh && bash setup.sh

Bước 3 : Lấy Proxy ở /home/vpsttt. Mở file proxy.txt để lấy các thông tin đăng nhập.

Tạo Proxy v6