Khuyến mãi

Chính sách giảm giá

  1. Giảm giá khi bảo đảm sử dụng lâu dài .

Đối với dịch vụ VPS :

Giảm giá 10% khi thanh toán 3 tháng .

Giảm giá 20% khi thanh toán 6 tháng .

Giảm giá 30% khi thanh toán 12 tháng .

2. Giảm giá khi thuê số lượng lớn .

Đối với các khách hàng cần thuê số lượng lớn sẻ nhận được mã giảm giá .

Đang có >10 VPS hoạt động nhận mã giảm giá 10% .

Đang có >20 VPS hoạt động nhận mã giảm giá 15% .

Đang có >50 VPS hoạt động nhận mã giảm giá 20% .

Trả lời