Các Lệnh Nén Và Giải Nén Trong Linux: Tar, Gzip, Bzip2, Xz, Zip, Unzip

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Sử Dụng Các Lệnh Nén Và Giải Nén Trong Linux: Tar, Gzip, Bzip2, Xz, Zip, Unzip

Đối với hệ điều hành Windows, ta thường nén và giải nén bằng các phần mềm như winrar, 7zip, …. Các phần mềm trên khiến việc nén và giải nén trở nên rất đơn giản, chỉ vào thao tác nhỏ. Còn khi làm việc với hệ điều hành Linux, thì chúng ta thường xuyên phải làm việc với lệnh tar.

Dưới đây, vpsttt.com sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với các lệnh nén và giải nén thư mục cơ bản trong Linux và trên hệ điều hành CentOS 7.

1. Một số lưu ý trước khi dùng các lệnh Nén Và Giải Nén file trong CentOS 7

 • Sẽ có một số đuôi sẽ chưa được cài sẵn trên hệ điều hành nên khi sử dụng ta cần install gói đó vào hệ điều hành của mình.
 • c: Tạo file lưu trữ.
 • x: Giải nén file lưu trữ.
 • z: Nén với gzip – Luôn có khi làm việc với tập tin gzip (.gz).
 • j: Nén với bunzip2 – Luôn có khi làm việc với tập tin bunzip2 (.bz2).
 • lzma: Nén với lzma – Luôn có khi làm việc với tập tin LZMA (.lzma).
 • f: Chỉ đến file lưu trữ sẽ tạo – Luôn có khi làm việc với file lưu trữ.
 • v: Hiển thị những tập tin đang làm việc lên màn hình.
 • r: Thêm tập tin vào file đã lưu trữ.
 • u: Cập nhật file đã có trong file lưu trữ.
 • t: Liệt kê những file đang có trong file lưu trữ.
 • delete: Xóa file đã có trong file lưu trữ.
 • totals: Hiện thỉ thông số file tar.
 • exclude: loại bỏ file theo yêu cầu trong quá trình nén.

2. Cách sử dụngcác lệnh nén và giải nén file trong Linux

 • Nén

Lệnh nén:

#tar -cvf [file.tar] (file1.txt) (file2.txt)

 

 • Giải nén

Lệnh giải nén:

#tar -xvf [file.tar]

 

2.2. Nén và giải nén file có đuôi .gz

 • Nén

Lệnh nén:

#gzip [file cần nén lại]
 • Giải nén

Lệnh giải nén:

#gunzip [file muốn giải nén]

 

2.3. Nén và giải nén file có đuôi .bz2

 • Nén
#bzip2 file.txt

 

 • Giải nén
#bunzip2 file.txt.bz2

 

2.4. Nén và giải nén file có đuôi .xz

 • Nén
#tar -cjf file.tar.xz file.txt

 

 • Giải nén
#tar -cf file.tar.xz

 

2.5. Nén và giải nén

nén file có đuôi .zip

 • Nén
#zip -r file.zip file.txt

 

 

 • Giải nén
#unzip file.zi
nén