Bật service tường lửa

Bước 1 : Nhấn start tìm Component Services

Bước 2 : Chọn Service rồi kéo xuống tìm Windows Firewall -> Properties .

Chỉnh sang Automatic -> Apply -> Start

Thế là xong !

image-15